Nemčina 1 - pre začiatočníkov

Infolinka: 00420 736 462 077

Kontakt

Nemčina 1 - pre začiatočníkov
Formakorešpondenčná
Statusvzdělávací
Počet lekcií32 (16 dvojlekcií) + 4 pracovné zošity
Doporučená dĺžka štúdia10 - 20
Cieľ kurzuÚlohou kurzu je oboznámiť Vás so základnou gramatickou štruktúrou nemeckého jazyka. Rozsah gramatiky a slovnej zásoby preberanej v tomto kurze, Vám umožní dohovoriť sa v najbežnejších životných situáciách, pri cestách do zahraničia alebo na dovolenke, dokážete napísať jednoduchý list, dohovoríte sa aj telefonicky, budete schopný, zatiaľ s pomocou slovníka, prečítať si novinové články, návody na obsluhu a pod.
Zápisné21 €
Postupný odber11 €
Odber po štvrtinách54 €
Komplet so zľavou a zápisným192 €
Chcete sa prihlásiť?on-line prihláška
PRI KURZE SI MÔŽETE ZVOLIŤ, ČI SI K UČEBNICIAM OBJEDNÁTE CD-audio alebo CD-MP3. Ku každej učebnici sú 2 CD-audio. Na jednom CD-MP3 je nahraná jedna štvrtina kurzu. Pri prihlasovaní je potrebné uviesť voľbu CD. Uprostred každej dvojlekcie nájdete formulár s predtlačenými domácimi úlohami alebo dostanete CD s elektronickými formulármi pre zasielanie úloh e-mailom Třeba zadať volbu na prihláške).

Kurz obsahuje spolu 32 lekcií v 16-tich zošitoch + 4 pracovné zošity. Kurz je určený pre úplných začiatočníkov. Pomôže Vám rýchlo preklenúť možné začiatočné obavy zo štúdia alebo aj nedôveru v korešpondenčnú formu štúdia. Nevyžaduje ani tú najmenšiu znalosť nemeckého jazyka. Je spracovaný natoľko zrozumiteľne, aby si so samotným štúdiom poradili aj ľudia, ktorí nemajú s cudzími jazykmi nijaké skúsenosti.

Kurz zahŕňa rozsiahlu slovnú zásobu, vyše 1000 najpoužívanejších slov, slovných obratov a frazeologizmov - na jednu lekciu pripadá v pomere 80 nových lexikálnych jednotiek,jednoduchý fonetický prepis výslovnosti jednotlivých slov i viet, prehľadne usporiadanú gramatiku, veľké množstvo úloh na precvičovanie slovnej zásoby, gramatických javov, výslovnosti a opakovacie cvičenia.

Gramatika tohto kurzu obsahuje nasledujúce gramatické javy: stavba jednoduchej vety, slovosled v nemeckej vete, vedľajšie vety, ich typy a slovosled vo vedľajších vetách, slovesá - časovanie slovies v prítomnom čase, rozkazovací spôsob, zložené slovesá s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou, minulé časy Präteritum a Perfekt, budúci čas, spôsobové slovesá a ich časovanie, funkcie členov v nemčine a ich použitie, skloňovanie podstatných a prídavných mien, osobné, privlastňovacie a ukazovacie zámená a ich skloňovanie, množné číslo jednotlivých skupín podstatných mien, vyjadrenie záporu, základné a radové číslovky, predložky a predložkové väzby.

Ako doplnok kurzu ponúkame tiež Zhrnutie gramatiky, ktoré si môžete zakúpiť. Táto praktická príručka obsahuje rekapituláciu gramatiky preberanej v kurze na modelových vetách, ktoré názorne dokumentujú gramatické pravidlo. Odkazy v kurze vyššieho stupňa sa potom na túto príručku odvolávajú.